Körlevél november 05.

Körlevél_Egyházközségi_2020_javított1015

Szeretettel köszöntöm a Gyülekezetet az Apostol szavaival:

Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! (2. Korinthus 1,2)

Bizony nagy szükségünk van mindkettőre! Az elmúlt évek történései a világban, és szűkebb közegünkben, közösségünkben igencsak megpróbáltak minket. Ha körbe tekintünk azt láthatjuk, hogy recsegve, ropogva inognak mindazon biztosnak hitt alapzatok, amikre építettük az életünket. 2020 tavaszán olyan történésben volt részünk, amit talán még álmainkban sem gondoltunk volna. Március közepétől kezdődően hosszú hónapokra kiürültek a templomok, amikor egymás védelme érdekében minden közösségi alkalmat szüneteltetett Magyarországon minden keresztyén egyház, így a Magyar Református Egyház is. A Zsinat Elnökségének ajánlására beszüntettünk minden közösségi alkalmat. Istentiszteletet, bibliaórát, konfirmációs alkalmat. Esküvők, temetések, keresztelések sem történhettek, és a hivatali ügyvitel is csak a legszükségesebbekre korlátozódott. Húsvétkor nem tarthattunk Istentiszteletet, nem vehettünk Úrvacsorát gyülekezeti közösségben! Ilyen, de még csak ehhez hasonló eseményre még nagyszüleink sem emlékeztek vissza. Ez mind lelki, mind anyagi téren komoly próba alá vetette az Istenfélő közösségeket. Sokan mondták el, hogy az „otthon maradás” hosszú hónapjai alatt a betegségtől, a magánytól, a tehetetlenségtől való félelem szinte eluralkodott az életükön. Sok idős testvérünk került nehéz helyzetbe. De a családok is az összezártság, a munkanélküliség, vagy a túlterheltség próbái alatt élték meg ezt az időszakot

Ám leginkább a találkozás, az együttlét alkalma hiányzott sokunknak. Gyülekezetünk vezetése, presbitériuma új pótpresbiterekkel, presbiterrel kiegészülve, valamint újonnan megválasztott gondnokasszonyunkkal, Bertókné Lipők Brigittával az élen vette fel a kesztyűt, és felelt a kihívásokra. Kegyelmi ajándék volt, hogy egy evangelizációs alkalommal Bódis Miklós testvérünk által Isten úgy készíthette fel lelkeinket az előttünk álló nehézségekre, próbákra, hogy arról mi még mit sem sejthettünk. Csak az Úr tudta mi lesz. A járványhelyzet alatt megszerveztük az istentiszteletek, áhítatok, bibliaórák internetes elérhetőségét. Gyors, hatékony segítséget kínáltunk azoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek. Elmondható, hogy nagyon sok csodát éltünk meg. Többször tudtunk segíteni bajban lévőknek. Kiderült, hogy mennyire számíthatunk egymásra. A testvéri szeretet, a bizalom, a hit milyen hatalmas erővel tud győzni az elkeseredés, a kétség felett. Persze azt is tapasztaltuk, hogy mennyi mindent tehetnénk még, és hogy mennyire szükség van a Krisztus iránt, és egyháza, embertársa iránt elkötelezett emberekre. Ebben természetesen van hova még fejlődnünk.

Hálás szívvel köszönjük meg minden testvérünknek, hogy saját gondjaik között nem felejtkeztek el egyházukról. A több hónapnyi kimaradt perselypénz súlyosan érinthette volna a gyülekezetünket, hiszen a fontos bevétel kiesése mellett a rezsit, a fizetéseket, a járulékokat mind fizetnünk kellett. De hűséges egyháztagjaink az internetet és egyéb eszközöket felhasználva támogatták munkánkat ebben a vészhelyzetben is. Így amikor újra nyithattuk a templomkapukat, lehetett közösségbe járni rengeteg áldás megtapasztalásával gazdagabban örülhettünk egymásnak. A nehéz helyzet ellenére újabb felújítást végezhettünk templomunkon: a meglehetősen régi és korszerűtlen hangosításunkat le tudtuk cserélni egy komoly, modern rendszerre. A 1.600.000 forintos kiadásra eddig 800.000 forintnyi adomány érkezett! Megköszönjük a Hangszerpláza Kft.-nek, hogy az eszközöket jelentős kedvezménnyel, a beszerelést pedig teljes adományként kaptuk. A fennmaradó összegre még nyitva van a gyűjtés, személyesen és internetes utalással is hozzá tudunk járulni adományainkkal ahhoz, hogy az igehirdetések, szolgálatok megfelelő érthetőséggel jussanak el a templomba járókhoz, érkezőkhöz. A kegyelem és a békesség igéinek a hirdetése új, kiváló minőségű hangeszközökön keresztül érhet el hozzánk.

El kell azonban mondanunk, hogy a fejlesztéssel és az arra érkezett adományokkal együtt a gyülekezetünk gazdálkodásának mérlege eddig hiányt mutat.1.347.537,- forinttal kevesebb bevételünk volt, mely közel azonos a be nem fizetett Egyházfenntartói járulék összegével. Ezért szeretettel buzdítunk mindenkit, hogy akinek lehetősége van adakozni gyülekezetünk életére, tegye meg.

Különös kegyelme Istenünknek az is, hogy történelmi eseménynek lehettünk részesei 2020 első félévében. A szakközépiskolák állami átszervezése következményeként a ceglédi reformátusságnak egy olyan lehetőség kínálkozott, amit vágyként, tervként régebben már sokan, több alkalommal megfogalmaztak egyházunkban. Középiskolát kaptunk. A város középiskolái közül a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola és Technikum fenntartását kaptuk meg. A rendkívüli felelőséget jelentő feladatot a presbitérium felhatalmazásával, a Zsinat jóváhagyásával, a két református gyülekezet vezetőségének imádságos támogatásával, a vírushelyzet által nehezített adminisztrációs körülmények ellenére is nagy körültekintéssel, szakértők bevonásával végeztük el. Így a Török János iskola szeptembertől Református Szakközépiskola és Technikumként kezdte meg működését. A munka elején járunk még, mert bár már református az iskola, az első református osztályok csak 2021. szeptemberében kezdhetik meg tanulmányaikat.  Még sok-sok tervünk megvalósításra vár, de reménységünk és imádságban megharcolt szándékunk, hogy Isten segítségével egy szakmailag sok értéket megőrző, megújító, városunknak sokat adó, Isten dicsőségét hirdető iskolát alakíthatunk ki, tarthatunk fent hosszú időre közösségünknek. A föld szeretete, az ember tisztelete az ÉLET elengedhetetlen része. Segítsünk, hogy ez megvalósulhasson az új ceglédi református középiskolában. Ehhez kérjük is gyülekezeti tagjaink támogatását. Imádkozzanak értünk, segítsenek új intézményünknek, ki-ki miben tud.

Hálás szívvel köszönjük meg minden érintett családnak azt is, hogy a digitális oktatás ideje alatt az általános iskolánk működését türelemmel, szeretettel, sok-sok munkával támogatta. Tanáraink rendkívüli odaadással, nagy eltökéltséggel láttak az új helyzet új feladatainak, kihívásainak a teljesítéséhez, és itt is megtapasztalhattuk azt a kegyelmet, és azt a békességet, amit emberileg nem tudtunk volna megteremteni. Túljutottunk a kezdeti akadályokon, lezártuk a 2019-2020-as tanévet, és Isten kegyelméből a 2020-2021-es tanévet – szigorított feltételek mellett ugyan, de már valóságos és nem virtuális körülmények között – elkezdhettük. Elmondhatjuk, hogy általános iskolánk jól vizsgázott a próbák alatt, és tovább erősítette bizalmunkat abban, hogy „Mindeddig megsegített minket az Úr!”(1 Sámuel 7,12), és hogy „reményteljes jövőt” szán nekünk! (Jeremiás 29,11)

A járvány enyhülésével újraindíthattuk gyülekezeti alkalmainkat nyáron. A nehéz hónapok ellenére gyülekezetünkben 45 keresztelés volt, 16 esküvő, és október 11-én 25 gyerek tett konfirmációi fogadalmat gyülekezetünkben. Szomorú alkalom, de az is a közösség alkalma, amikor ravatal mellett álltunk meg. Ezt eddig ebben az évben 36 alkalommal tehettük meg. Újra van vasárnapi istentisztelet, bibliaóra, Kék Kereszt alkalom, reggeli áhítat, női bibliakör, nyugdíjasok szeretetköre, konfirmációs oktatás, hittan, presbitergyűlés. Tervezzük a felnőtt konfirmációs alkalmat, a vasárnapi főzős istentiszteleteket, a jegyesoktatást. Újra nyitva a lelkészi hivatal, a gyülekezeti ház, a templom, ahol örömmel várunk mindenkit, aki betér hozzánk. Egyházi eseményeinken túl ebben az évben is számos kulturális, és közösségi alkalomnak adhattunk otthont templomunkban, gyülekezeti házunkban.

Azonban nem értünk utunk végére, sok teendőnk van még hátra. Ebben az évben választunk újra egyházi vezetőket, püspököket, főgondnokokat, espereseket. Hordozzunk imádságban a választást, hogy a presbitériumok Isten akarata szerint válasszák meg a következő hat évre egyházunk fő elöljáróit.

A járványhelyzet megmutatta azt is, hogy sokkal nagyobb gondot kell fordítani a személyes találkozásokra, a kapcsolatok élő működésére. Azok a kis csoportok, közösségek mutattak nagyobb aktivitást, tudtak jobban megmozdulni a válsághelyzet idején, akik egyébként is szorosabb, élőbb kapcsolatokat ápoltak egymással, hetente találkoztak. Különösen, ha ezekben az élő Krisztus volt a középpontban, az imádságra, a szeretetre építve bátorították egymást. A református egyház – de minden egyház, Krisztus mindenütt jelenlévő teste világszerte – vizsgázott most ebből a leckéből. Gondoljuk újra, építsük újra közösségeinket arra az alapra, amely egyedül örök alap! „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus!” (1 Korinthus 3,11)

Nem csak az országos járványhelyzet késztet minket minden közösségi kapcsolat újragondolására, újjáépítésére, hanem egyházunk törvényei is. A nemrégiben érvénybelépett új egyházi törvény szerint az európai joggyakorlatnak megfelelően minden szervezetnek – így egyháznak is – rendelkeznie kell egy NYILATKOZAT-tal engedéllyel, mely feljogosítja őt arra, hogy az adott személy személyes adatait kezelheti. Ez a GDPRS szabály szerinti adatkezeléshez való hozzájárulást jelenti. Ezt weboldalunkon az „ÜGYINTÉZÉS” menüpont alatt megtekinthetjük. Kérünk mindenkit, hogy a levelünkben található nyilatkozatot kitöltve juttassa el hozzánk az Iskola utca 1. szám alatti hivatalunkba. Vagy postán, vagy elektronikusan (szkennelve, vagy fényképezve) a ceglednagytemplom.ref@gmail.com -os emailcímünkre. Szívesen felajánljuk, hogy akár el is megyünk a nyilatkozatért, ha felhívnak minket valamelyik telefonszámunkon. A nyilatkozaton található kérések bejelölésével, és az egyéb elérhetőségek megadásával a kapcsolatfelvételt is megkönnyíti számunkra. A legegyszerűbben interneten tudnak a testvérek minden olyan információhoz hozzájutni, ami közösségünk működését érinti.

Az egyházfenntarói járulékbefizetések a szeptemberi zárás alapján csak 58 %-os lett 75 % helyett. Kérjük, hogy aki az elmúlt évben vagy az idén nem fizette be, az lehetőségeihez képes pótolja. Presbitereknek 15.000,-; Aktív dolgozóknak: 12.000,-; Nyugdíjasoknak, diákoknak: 6.000,-;. A levél mellé idéntől csak annak küldünk csekket, aki jelzi, hogy nem tud átutalással befizetni (számlaszám: K&H Bank:10403129-49575157-50491000), vagy személyesen bejönni 9-12 óráig a Lelkészi Hivatalba.

Sok a teendőnk, „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Lukács 10,2). Az Aratás Ura az Ő országába hív, és vár minket! Legyünk minannyian részesei, Bátorítsuk, bíztassuk, támogassuk egymást, építsük közösségünket, hirdessük az evangéliumot, amíg lehet, amíg Ő el nem jön!   SDG!

Cegléd, 2020. 11. 02.

Hánka Levente sk.                                                                              Bertókné Lipők Brigitta sk.

lelkipásztor                                                                                      gondnok