Presbiterválasztás 2023

image
Almádiné Rózsa Krisztina

Almádiné Rózsa Krisztina

Presbiterjelölt
50 éves vagyok, Tápiószőlősön református családban nevelkedtem. Kis családommal húsz éve élünk Cegléden, azóta vagyok tagja a gyülekezetnek. Férjemmel, Almádi Jánossal 28 éve élünk szeretetben, Istentől megáldott házasságban. Gyermekünk 24 éves egyetemista, a Károli Gáspár Református Egyetem szociálpedagógus hallgatója, a Rockforrás együttes basszusgitárosa. Óvodapedagógus vagyok, tíz éve óvodavezetőként segítem a három Református Tagóvoda életét, óvodásaink hitéleti nevelését. 2005-ben Nt. Lizik Zoltán idején pótpresbiternek választottak. Sokat tanultam egyházunk munkásaitól, presbitertársaimtól. Részt vettem a lelkészválasztásban és Nagytiszteletű Hánka Levente beiktatása óta presbiterként szolgálok a gyülekezetben. Nagyon szívesen énekelem a zsoltárokat, dicséreteket, tagja voltam a Forrás kórusnak, majd segítettem a Rockforrás megalakulását. Részt vettem az „Intro” és a „Tanúim lesztek” kurzusokon, amiket jó szívvel ajánlok minden kereső és hívő testvérnek. Jó példámmal, munkásságommal, családi életemmel és presbiterként is szeretném szolgálni az Úr Istent és segíteni a Nagytemplomi Gyülekezetet.

image
Balázs Alexandra

Balázs Alexandra

Pótpresbiterjelölt
Balázs Alexandra vagyok, 21 éves. Gyermekkorom óta idejárok a gyülekezetbe. Itt nőtem fel és az évek során az otthonommá vált. Szüleim reformátusnak neveltek, itt keresztelkedtem és konfirmáltam a gyülekezetben. 8 éve adtam át életemet és szívemet az Úrnak. Ekkor kezdtem el mélyebben tanulmányozni az Ő igéjét. Majd Isten a Károli Gáspár Református Egyetemre vezetett, ahol most Hitoktatónak tanulok. Igyekszem életemmel az Urat szolgálni és neki élni. Itt a gyülekezetben is igyekszem pár éve szolgálni az ifjúsági és a gyermek misszióban. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ifjú korom ellenére is jelöltek presbiternek. Hiszem, hogy Isten alkalmassá tud tenni engem, akár az ifjú Timóteust. Soli Deo Gloria! „…sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.” Apostolok cselekedetei 20:24

image
Balázs István

Balázs István

Presbiterjelölt
Balázs Istvánnak hívnak, 1970 októberében Cegléden születtem katolikus családban. Lakatosként, karbantartóként dolgozom. 2003-ban házasodtam össze református feleségemmel, Edittel, aki már lassan 19 éve a Nagytemplomi gyülekezetben dolgozik és szolgál. Két gyermekünket, Alexandrát és Krisztiánt reformátusként kereszteltük és neveltük fel, akik szintén igyekeznek tehetségük, és lehetőségeikhez képest Istent és a gyülekezetet szolgálni. Hosszú külföldi tartózkodásom után 2019-ben felnőttkén konfirmáltam, de már 20 éve hiszek Jézus Krisztusban, mint megváltóban. Azóta igyekszem én is a szakmámmal és tapasztalatommal segíteni a gyülekezetünket. Valamint a közösségi alkalmakon részt venni, hogy minél jobban megismerhessem Istent, és általa a nekem szánt utat. „De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!” Józsué 24:15b.

image
Dr. Balla Csaba Zoltán

Dr. Balla Csaba Zoltán

Presbiterjelölt
1980. március 9-én születtem Cegléden, anyai ágon református családban. Nagyszüleim a nagytemplomi egyházközség oszlopos tagjaiként, presbiterként és a Sztárai énekkar révén szolgálták a gyülekezetet és egyben kijelölték számomra a követendő utat, az emberi példát és a szellemi irányvonalat. Konfirmációi fogadalmat 1993-ban tettem. Iskolai tanulmányaimat Cegléden és Szegeden végeztem. Ezt követően -2003 óta- gyógyszerészként dolgozom. Feleségemmel 2007-ben kötöttünk házasságot, három gyermekünk született: Krisztina, Dorottya, Ádám. Az önmagammal szemben támasztott elvárásaimnak –mint őszinteség, bizalom, felkészültség, konkrét kommunikáció, kreativitás, céltudatosság- a gyülekezeti szolgálatomban is érvényt kívánok szerezni, hiszen csak ennek segítségével biztosíthatom a lelkiismeretes és eredményorientált közösségépítő tevékenységemet. Köszönöm a Teremtőnek, hogy ilyen megtisztelő feladat elé kíván állítani, és hogy ezáltal is megtapasztalhatom a gyülekezet és az Úr szeretetét. Isten segítségével, szeretnék hasznos tagja lenni a gyülekezetnek!

image
Bertók Szabolcs

Bertók Szabolcs

Pótpresbiterjelölt
Kemecsén születtem 1979-ben. Hivatásos tisztként dolgozom a Magyar Honvédség kötelékében, mint légiforgalmi irányító. Feleségemmel, Brigittával tagjai vagyunk a Cegléd Nagytemplomi Református Egyházközségnek. 2017-ben született meg Izabella nevű gyönyörű kislányunk. 2019 óta vagyok presbiter. Életem egyik meghatározó eleme a zene. Véleményem szerint ez egy olyan kommunikációs csatorna, amellyel sokakat el lehet érni. Éppen ezért a gyülekezetünkben megalakult Rockforrás Együttessel, melyben éneklek és gitáron játszom, minden alkalmat megragadunk, hogy kihasználjuk e csatorna lehetőségeit.

image
Bertókné Lipők Brigitta

Bertókné Lipők Brigitta

Főgondnokjelölt
Nyíregyházán születtem 1978. december 16-án. Házasságkötésem után költöztem Ceglédre. 2006 szeptemberétől angol tanítóként dolgozom a Ceglédi Református Általános Iskolában. Férjem a Magyar Honvédség hivatásos tisztje. Már tizenhét éve élünk Cegléden. 2007-ben konfirmáltam a gyülekezetben, azóta tevékenyen részt veszek a Nagytemplomi Egyházközség életében. 2017-ben megszületett kislányunk, Izabella, aki jövőre már a Református Iskolánkban kezdi meg tanulmányait. 2011 óta vagyok tagja a Presbitériumnak, 2019-től pedig a Cegléd Nagytemplomi Református Egyházközség főgondnoki teendőit igyekszem ellátni. Segítek a gyülekezet bibliatáborában és egyéb megrendezésre kerülő egyházi alkalmakon is.

image
Cseh Tamás

Cseh Tamás

Presbiterjelölt
Cseh Tamásnak hívnak, 42 éves vagyok, autóbuszvezetőként dolgozom. Cegléden születtem és itt élek feleségemmel, Cseh-Kállai Csillával, valamint három lányommal, Pannával, Emesével és Jankával. Felnőttként keresztelkedtem és konfirmáltam 2007-ben. Házasságkötésünk után, 2008-ban költöztünk újra Ceglédre és akkortól vagyunk a Cegléd-Nagytemplomi gyülekezet tagjai. Az Úr kegyelméből 2017-ben eljutottam egy csendes hétvégi alkalomra, ahol megnyílt a szívem Krisztus előtt. Azóta próbálok teljes egészében rá hagyatkozni, az ő akaratát felismerni életemben és azt követni. "Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem." (Gal.2,20) Pótpresbiterként hat éve szolgálok a gyülekezetben, örömmel és alázatos szívvel várom az Úr további terveit, nekem szánt feladatait. Hiszem, hogy mi is válhatunk olyan közösséggé, mint az első keresztyény gyülekezetek, akikről így beszéltek, "Nézzétek, mennyire szeretik egymást!" Ehhez "csak" Krisztus parancsait kell követnünk: "... szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!" (Jn 13,34)

image
Cseh-Kállai Csilla

Cseh-Kállai Csilla

Pótpresbiterjelölt
Cseh-Kállai Csilla vagyok, 11 éve Isten gyermeke, 16 éve feleség, 3 lány édesanyja, közgazdász, a Ceglédi Tankerület gazdasági referense, a Cegléd-Nagytemplomi Gyülekezet presbitere 6 éve. Székelyudvarhelyen születtem, református családban nevelkedtem. 2008-ban költöztünk férjemmel, Tamással Ceglédre, azóta a gyülekezet tagjai vagyunk. Számomra a presbiteri tisztség elhívás, szolgálat, gondoskodás, felelősség. Jézus Krisztus újjászületett gyermekeként Isten Igéje a legfontosabb élő és teremtő táplálék számomra, mely éltet, ragyog, formál, helyreigazít, erőt ad, összekapcsol a Teremtővel és vezet a sötétből a világosságra. Isten ránk bízott bizonyos embereket, testvéreket, egy gyülekezeti közösséget, akikről gondoskodnunk kell. Ez hatalmas felelősség, melyet alázat, szeretet, irgalom, egyetértés, együttérzés nélkül nem lehet végezni. Az elmúlt időszakban főként a gyülekezet Gazdasági Bizottságában tevékenykedtem, számvizsgálói feladatokat láttam el, a középiskola Igazgatótanácsában munkálkodtam, valamint közösségi programokat szerveztem. Számomra nagyon fontos a gyülekezet közössége, a következő ciklusban erre szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy valódi, élő közösséggé váljunk, ahogyan az Ige mondja "...ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá." (1Pt 2,5) Krisztus életét adta értem, megváltott és elhívott, hogy állandó szolgálatban legyek, ne csak presbiterként, hanem egész életemet az Úrnak szenteljem hálából és ebben én örömmel veszek részt. "...legeltessétek Isten köztetek levő nyáját, gondot viselve rá ne kényszerből, hanem önként, ne rút nyerészkedésből, hanem készségesen ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak." (1Pt 5, 2-3)

image
Dr. Csapó István

Dr. Csapó István

Presbiterjelölt
Dr. Csapó István vagyok. Bár Berettyóújfaluban születtem - egyéves korom óta élek Cegléden. Szüleim régi ceglédi református családból származtak. Apai nagyapám templomépítő gondnok volt a Felszegi Egyháznál, apai nagbátyám református lelkészként szolgált Orgoványban. 49. éve dolgozom Cegléden állatorvosként. Nős vagyok és három fiúgyermeket neveltünk fel - mindhároman mérnökök. Két ciklusban már voltam presbiter és munkámmal továbbra is szeretném erősíteni a Nagytemplomi Református Gyülekezet életét.

image
Dr. Füléné Nagy Piroska

Dr. Füléné Nagy Piroska

Presbiterjelölt
Cegléden születtem. Református családban nőttem föl, gyermekkorom óta a Nagytemplomi Egyházközség tagja vagyok. Nagytiszteletű Bükki Zsigmond esperes úr keresztelt meg és Dr. Kiss János nagytiszteletű úrnál konfirmáltam. Három gyermekem is ebben a gyülekezetben konfirmált Lizik Zoltán Főtiszteletű úrnál. Középiskolai tanárként, a Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskolában – jelenleg Török János Református Oktatási Központ - tanítottam angol és magyar nyelvet, valamint zenetörténetet. Az Úristen kegyelméből aktív részese lehettem a Ceglédi Református Általános Iskola újraindításának; 1992-1996 között az iskola igazgatóhelyetteseként szolgáltam. Jelenleg az iskola Igazgatótanácsának munkájában veszek részt, valamint a Török János Református Oktatási Központ Igazgatótanácsának munkáját is igyekszem segíteni. Gyülekezetünkben 23 éve szolgálok presbiterként. Az Úr irányításával és a Gyülekezet bizalmával szeretnék továbbra is szolgálni. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. (Gal 6,9-10)

image
Gyüre Bálint

Gyüre Bálint

Presbiterjelölt
2017-ben költöztünk családommal Ceglédre az Egyesült Királyságból. 2018. szeptemberében kerültem a gyülekezettel szorosabb kapcsolatba, hiszen ettől a hónaptól hívott meg Nagytiszteletű Úr a gyülekezet kántorának. Első gyermekünk, Johanna itt ismerkedett református hite alapjaival, valamint két fiunkat, Mátyást és Barnabást is itt kereszteltük meg 2022-ben és 2023-ban. Feleségemmel, Gyüre-László Rékával többször szolgáltunk már a gyülekezetben közösen is egy-egy istentisztelet alkalmával, de kislányunk is aktív résztvevője az ünnepi alkalmaknak szavalatával, éneklésével. Nagy megtiszteltetésnek érzem a presbiteri jelölést, úgy hiszem, amilyen öröm akkora felelősség is. A saját és személyes felelősségem elsősorban a minőségi egyházzene kialakításában és kibontakoztatásában nyilvánulhat meg, a Nagytemplom orgonaművészeként és a Gyülekezet kántoraként a kulturális és egyházzenei területen szeretnék tevékenyebben dolgozni. Jelen állás szerint a Gyülekezet hangszerparkja áll fejlesztés előtt, a Gyülekezeti Terem villanyorgonája csere előtt van, a Nagytemplomba pedig új orgonát szeretnénk építtetni. Mindkét feladat szép és nemes, de rajtunk túl mutat. Életem egyik legmeghatározóbb igéje a Zsolt.16:2, ami így szól: „Ezt mondom az Úrnak, Én Uram vagy te, Feletted való jóm nincsen!” Ez a mondat indít és bátorít, hogy minden ezen a világon csak és kizárólag Istennel, Szent Lelke által eltöltve és Jézus Krisztusban való belotottsággal lehetséges. A presbiteri szolgálatot is szeretném, ha ez az Ige foglalná körbe, járná át és vezetné.

image
Korényi Róbert

Korényi Róbert

Presbiterjelölt
Korényi Róbert vagyok. 1979-ben születtem Nyíregyházán. Ide jártam gyülekezetbe és itt konfirmáltam Sipos Kund Kötöny esperes úr szolgálati ideje alatt. Feleségemmel 2015-ben költöztünk Ceglédre. Két gyermek büszke édesapja vagyok. Szakmai múltam többirányú: 2003-ban teológiai, majd 2005-ben tanári, végül 2015-ben pszichológiai diplomát szereztem. A református egyházban szolgáltam iskolalelkészként, pedagógusként, iskolapszichológusként valamint dolgoztam egyetemi előadóként, kutatóként is. Az egyházi múltam éppen ezért nagyon szorosan összefonódott a református egyházi közneveléssel. Jelenleg is a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda újszilvási tagintézményének a vezetője vagyok. Emellett pedig gyermekpszichológusként dolgozom a magánpraxisomban. Az egyházközségben működő Rockforrás zenekarnak pedig gitárosa vagyok. Isten országának munkásaként számomra mindig az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a missio Dei-t jól értelmezni és helyén kezelni a mai kor kontextusában. Milyen válaszokat adunk olyan kihívásokra, mint például az egyházi intézményfenntartás vagy a fiatalok megszólítása.

image
Nagy Zsuzsánna

Nagy Zsuzsánna

Presbiterjelölt
Nagy Zsuzsánna vagyok Óvodapedagógus a hivatásom. A Református Általános Iskola és Óvoda Báthori Utcai Tagóvodájában dolgoztam. Immár harmadik éve nyugdíjas vagyok. 2011-ben konfirmáltam, a Ceglédi Nagytemplomi gyülekezetben. Azóta rendszeresen járok a Nagytemplomba, és aktívan részt veszek a gyülekezet életében többféle tevékenységben. Segítettem már gyermekmegőrzésben. A keresztelők alkalmával szívekkel, és jó kívánságokkal szerzek örömet azoknak, akik a mi gyülekezetünkben kereszteltetik meg gyermeküket. Részt veszek a minden évben megrendezésre kerülő főzőversenyen Alsónémediben. Isten kegyelméből egy új életet kaptam. Egy csodálatos új életet! Azt gondolom, hogy ezt nekem tovább kell adnom, hogy minél többen megismerjék azt az életet, ami felszabadít. Az elmúlt évben elkezdődött a Tanúim lesztek program. Ebben én is részt vettem. Szeretném még jobban segíteni a gyülekezetemet, és szolgálni Istent azzal az ajándékkal, amit én kaptam. Egy ciklusban már voltam presbiter, szeretném folytatni a következő ciklusban is, és kérem a gyülekezet támogatását.

image
Polgár-Szabó Zoltánné

Polgár-Szabó Zoltánné

Presbiterjelölt
Polgár-Szabó Zoltánné vagyok, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Leánykori nevem Kiss Magdolna. Tősgyökeres ceglédi családból származom, nagyapám Kiss Gyula egykor a Református Általános Iskola igazgatója volt, édesapám és férjem is presbiterként szolgálta a Református Nagytemplomi közösséget. Szüleink és nagyszüleink is ebben a templomban kötöttek házasságot, gyermekünk itt esküdött, és gyermekeinket, unokáinkat is ebben a templomban keresztelték, akiknek legjobb igyekezetünk szerint adjuk tovább a református hitünket, Isten félésünket, Isten szeretetünket. 40 éve dolgozom zongora-szolfézs szakos tanárként a pályán, melyből 23 éve vagyok vezetői pozícióban, emellett mesterpedagógus szakértőként is dolgozom az Oktatási Hivatalnak. Tapasztalatommal presbiterként szívesen segíteném az egyházunk és iskoláink működését, Isten dicsőségére való épülését. „Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” Hóseás könyve 2.19.

image
Szabó Géza Lajos

Szabó Géza Lajos

Főgondnokhelyettes-jelölt
Szabó Géza Lajos vagyok. Budapesten születtem 1946. december 24-én. Szüleim pedagógusok voltak. Apai nagyapám református lelkész volt Őrszentmiklóson. Dömösön éltünk, a dabi református gyülekezet tagjai voltunk édesapámmal. Édesanyám római katolikus vallású volt. Ebben a gyülekezetben konfirmáltam 1959. május 3-án. Alapszakmám agrármérnök, mezőgazdasági gépszerelő. Felsőfokú könyvelői végzettségem is van, valamint mentő szakápoló is voltam. A Ceglédi Református Nagytemplomi Gyülekezetnek 2017 óta vagyok tagja. Feleségemmel 1983-ban kötöttünk házasságot, római katolikus szertartás szerint, majd ezt erősítettük meg 2018-ban a ceglédi református Nagytemplomban is. Feleségem 2019-ben felnőtt konfirmáció alkalmával tett fogadalmat, és lett gyülekezetünk aktív tagja. Mindketten a gyülekezet szeretetkörének tagjai vagyunk. Segítjük a rászoruló tagjainkat. A legutóbbi időközi presbiterválasztáson pótpresbiterré választott a gyülekezet, majd rendes presbiter lettem. Beválasztottak a Gazdasági Bizottságba, majd a Török János Református Oktatási Központ Igazgató Tanácsába. Legutóbb beválasztottak a Református Általános Iskola Igazgató Tanácsába is. Most ismét jelölést kaptam presbiteri szolgálatra, amit nagy alázattal elfogadtam. Legyen Isten Őriző Pásztorunk!

image
Tóth Dénes Attila

Tóth Dénes Attila

Presbiterjelölt
Tóth Dénes Attilának hívnak. 1977-ben születtem Cegléden. 13 éve járok a nagytemplomi gyülekezetbe. Itt konfirmáltam 2011-ben. Asztalosként dolgozom Törtelen, ahol lakunk. 2014-ben kötöttem házasságot feleségemmel Tóthné Csibor Máriával. 3 gyermeket bízott ránk Istenünk. Boldizsár 9 éves, Lili 7 éves – a ceglédi Református Általános Iskola tanulói, Tamara pedig 5 éves. Szolgálom az Urat és gyülekezetünket asztalos munkámmal. Kérem a gyülekezet támogatását!

image
Tóth Tibor

Tóth Tibor

Presbiterjelölt
Tóth Tibor karosszérialakatos-mester vagyok. Cegléden születtem 1972.12.25-én. Többnemzedékes református családból származom. 1985-ben Lizik Zoltán Nagytiszteletű úrnál konfirmáltam, ahol sok élménnyel és tudással gazdagodtunk. Feleségemmel 1995-ben fogadtunk egymásnak örök hűséget a Nagytemplomban, majd 1998-ban megszületett Nóri, 2001-ben pedig Levente. Mindketten református iskolát választottak a továbbtanuláshoz és 2013-ban együtt konfirmáltak itt a Nagytemplomban. .Ma már mindketten dolgoznak. A lányunk óvónő lett, a fiunk pedig karosszérialakatos, akivel 3 éve együtt dolgozom a saját, 30 éve működő önálló műhelyünkben. Édesapám 4 cikluson keresztül 24 évig volt aktív presbitere a gyülekezetnek, most már a Tiszteletbeli presbiter cím birtokosa. Életem egyik mérföldköve 2018-ban a máriagyűdi Református Cursillo, ahol Krisztus szeretete és közelsége megérintett és rámutatott arra, hogy aktív szolgálóként segíthetjük a lelkipásztor és a gyülekezet munkáját. Ebben presbiterként és a gazdasági bizottság tagjaként 4 éve már rendszeresen részt veszek. Ezt a munkát szeretném a továbbiakban is felajánlani. Kérem Isten áldását és a gyülekezet támogatását ehhez a szolgálathoz.

image
Tóthné Csibor Mária

Tóthné Csibor Mária

Presbiterjelölt
Tóthné Csibor Máriának hívnak. Óvodapedagógusként dolgozom Cegléden a Református Általános Iskola és Óvoda Báthori utcai tagóvodában. Három gyermekünk van. Boldizsár 9 éves, Lili 7 éves, Tamara 5 éves. Férjem asztalosként dolgozik. Igyekszünk a gyülekezet vérkeringésében aktívan részt venni. Jövőre hitoktatói képzésre készülök beiratkozni. Két ciklusban voltam már presbiter. Kérem a gyülekezet támogatását továbbra is.

image
Utassy Regina

Utassy Regina

Presbiterjelölt
Utassy Regina vagyok, református családba születtem Cegléden. A ceglédi Nagytemplomban konfirmáltam és a hit azóta is meghatározó szerepet tölt be az életemben. Az egészségügyi középiskola befejezése után képi diagnosztikai asszisztensi képesítést szereztem Budapesten. Fiam, Utassy Patrik pótpresbiterként tagja a gyülekezetnek. 1990 óta az Országos Onkológiai Intézet Képi Diagnosztikai és Intervenciós Központ röntgen, UH és angiográfiás részlegén dolgozom. Az egészségügyben nemcsak a test gyógyítása a fontos, hanem a lelkek ápolása is, ezért örömömre szolgál, hogy 2017 óta a presbitérium tagja lehetek és ezzel a gyülekezet életéhez is hozzájárulhatok. Remélem a továbbiakban is szolgálhatom a gyülekezetet. „Hadd járjak veled, Uram, hogy növekedhessek a bizalomban, a hitben, és a kegyelemben!”

image
Utassy Patrik

Utassy Patrik

Pótpresbiterjelölt
Utassy Patriknak hívnak, 2000 márciusában születtem Cegléden. Református családban nevelkedtem és ez a tanítás, nevelés meghatározta későbbi utamat. Az általános iskola elvégzése után, a nagykőrösi Arany János Református Gimnáziumban érettségiztem, felsőfokú tanulmányaimat pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatom. A tanulmányaim mellett az Országgyűlés Hivatalában dolgozom az egyik politikai, ifjúsági szervezet hivatalvezető-helyetteseként. 2022-től pedig parlamenti munkatársként folytattam a hazám iránti elköteleződésemből fakadó feladataim ellátását. A fiatalok megszólítása számomra nem csak feladat, de felelősség is. Mindig is vonzott, hogy gyerekekkel foglalkozzam, oktassak, tanítsak és bízom abban, hogy Isten segítségével ez megvalósulhat. Sokszor vállaltam gyermekfelügyeletet a vasárnapi iskolában, ami jó gyakorlásnak bizonyult, hogy az itt szerzett tapasztalatokat kamatoztathassam. A gyülekezetben gyermekkorom óta részt veszek. A gyülekezet életébe szorosabban gimnáziumi évektől kezdődően kapcsolódtam be a gyermekfelügyeletben végzett feladataimmal, a gyermektáborban való segítségnyújtásban, majd 2021-től a presbitérium tagjaként veszek részt a munkában. Remélem, hogy a továbbiakban is hasznos tagja lehetek a közösségünknek. „Halleluját zengve, magasztalva áldjad Krisztus által jó Atyádat!” (Énekeskönyv 206.)